Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE II na: zakup, dostawę wraz z
montażem garażu blaszanego jednostanowiskowego,
dwuspadowego

Hajnówka, dnia 03.04.2024r.


DR.050.11.2024


ZAPYTANIE OFERTOWE II

na: zakup, dostawę wraz z montażem garażu blaszanego jednostanowiskowego, dwuspadowego

do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.


zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej
kwoty 130 000 złotych.
1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@osir.hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego garażu blaszanego jednostanowiskowego, dwuspadowego o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.
2) Zamawiany garaż musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, w pełni kompletny wraz z zamontowanym w całości wyposażeniem.
3) Przedmiot zamówienia musi posiadać ważne świadectwo homologacji obowiązujące na terenie RP (jeżeli takie obowiązuje).
4) Garaż powinien stanowić trwałą i stabilną konstrukcję warunkującą niezawodność i komfort użytkowania.
5) Wymiary garażu i wyposażenie:
a) Szerokość 4,0 m,
b) Długość 6,0 m,
c) Wysokość w szczycie 2,65 m,
d) Wysokość ścian 2,13 m,
e) Brama dwuskrzydłowa umiejscowiona centralnie,
f) Wysokość bramy 2,0 m, szerokość bramy 3,0 m, (wysokość wjazdu 2,0 m)
g) Blacha bramy - trapez szeroki poziom,
h) Zamek standardowy z uchwytem, dwa rygle,
i) Konstrukcja - profil ocynk 30x30,
j) Układ blachy ścian: poziom,
k) Obróbka – tak,
l) Obróbka rynnowa – tak,
m) Rynna spustowa – tak,
n) Blacha dachu – trapez, dach dwuspadowy,
o) Kotwiczenie do betonu,
p) Kolor ścian i bramy – ciemny grafit RAL 7016,
q) Kolor dachu i obróbki – ciemny grafit RAL 7016,
r) Kompleksowa dostawa i montaż z kotwiczeniem.
6) Wymagania dodatkowe:
a) Koszty związane z dostarczeniem i montażem zakupionego garażu w siedzibie Zamawiającego w całości ponosi Oferent (Wykonawca),
b) Oferent (Wykonawca) udzieli na dostarczony i zamontowany garaż gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od daty jego montażu,
c) W okresie gwarancyjnym Oferent (Wykonawca) na własny koszt usunie wszystkie usterki zaistniałe w trakcie prawidłowego użytkowania garażu nie później niż w okresie 21 dni od chwili zgłoszenia.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferent (Wykonawca) w swojej ofercie musi wyraźnie określić wymiary, parametry garażu i bramy, rodzaj konstrukcji oraz nazwę producenta oraz załączyć wizualizację.
2) Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).
3) Oferta musi posiadać:
a) pełne dane Oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS (w przypadku podlegania wpisowi do niego),
b) datę sporządzenia,
c) czytelny podpis Oferenta (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),
d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena brutto 100%,
b) Gwarancja na garaż minimum 24 miesiące.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 18.04.2024r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa i montaż garażu blaszanego” lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@osir.hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.04.2024r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.


Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

 

PROJEKT UMOWY - GARAŻ (298KB)

FORMULARZ OFERTOWY - GARAŻ (268KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2024-04-03 10:03:17 | Data modyfikacji: 2024-04-03 10:10:00.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA ZAKUP, DOSTAWĘ WRAZ
Z MONTAŻEM GARAŻU BLASZANEGO
JEDNOSTANOWISKOWEGO, DWUSPADOWEGO

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA ZAKUP, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM GARAŻU BLASZANEGO JEDNOSTANOWISKOWEGO, DWUSPADOWEGO (104KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2024-03-27 08:10:30 | Data modyfikacji: 2024-03-27 08:12:29.
ZAPYTANIE OFERTOWE na: zakup, dostawę wraz z
montażem garażu blaszanego jednostanowiskowego,
dwuspadowego

Hajnówka, dnia 12.03.2024r.

DR.050.11.2024


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: zakup, dostawę wraz z montażem garażu blaszanego jednostanowiskowego, dwuspadowego

do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 

zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@osir.hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego garażu blaszanego jednostanowiskowego, dwuspadowego o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.
2) Zamawiany garaż musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, w pełni kompletny wraz z zamontowanym w całości wyposażeniem.
3) Przedmiot zamówienia musi posiadać ważne świadectwo homologacji obowiązujące na terenie RP (jeżeli takie obowiązuje).
4) Garaż powinien stanowić trwałą i stabilną konstrukcję warunkującą niezawodność i komfort użytkowania.
5) Wymiary garażu i wyposażenie:
a) Szerokość 4,0 m,
b) Długość 6,0 m,
c) Wysokość w szczycie 2,65 m,
d) Wysokość ścian 2,13 m,
e) Brama dwuskrzydłowa umiejscowiona centralnie,
f) Wysokość bramy 2,0 m, szerokość bramy 3,0 m, (wysokość wjazdu 2,0 m)
g) Blacha bramy - trapez szeroki poziom,
h) Zamek standardowy z uchwytem, dwa rygle,
i) Konstrukcja - profil ocynk 30x30,
j) Układ blachy ścian: poziom,
k) Obróbka – tak,
l) Obróbka rynnowa – tak,
m) Rynna spustowa – tak,
n) Blacha dachu – wzmocniony trapez, dach dwuspadowy,
o) Filc antykondensacyjny – tak,
p) Kotwiczenie do betonu,
q) Kolor ścian i bramy – ciemny grafit RAL 7016,
r) Kolor dachu i obróbki – ciemny grafit RAL 7016,
s) Kompleksowa dostawa i montaż z kotwiczeniem.
6) Wymagania dodatkowe:
a) Koszty związane z dostarczeniem i montażem zakupionego garażu w siedzibie Zamawiającego w całości ponosi Oferent (Wykonawca),
b) Oferent (Wykonawca) udzieli na dostarczony i zamontowany garaż gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od daty jego montażu,
c) W okresie gwarancyjnym Oferent (Wykonawca) na własny koszt usunie wszystkie usterki zaistniałe w trakcie prawidłowego użytkowania garażu nie później niż w okresie 21 dni od chwili zgłoszenia.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferent (Wykonawca) w swojej ofercie musi wyraźnie określić wymiary, parametry garażu i bramy, rodzaj konstrukcji oraz nazwę producenta oraz załączyć wizualizację.
2) Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).

3) Oferta musi posiadać:
a) pełne dane Oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
(w przypadku podlegania wpisowi do niego),
b) datę sporządzenia,
c) czytelny podpis Oferenta (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),
d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena brutto 100%,
b) Gwarancja na garaż minimum 24 miesiące.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 26.03.2024r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa i montaż garażu blaszanego” lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@osir.hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.03.2024r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.


Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKT UMOWY - GARAŻ (298KB)

FORMULARZ OFERTOWY - GARAŻ (268KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2024-03-27 08:02:50 | Data modyfikacji: 2024-03-27 08:24:49.
INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ.PDF (60,3KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-12-15 15:21:19.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA ZAKUP KOSIARKI
SAMOJEZDNEJ
 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-11-17 07:41:51.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ

Hajnówka, dnia 25.10.2023r.

DR.050.42.2023


ZAPYTANIE OFERTOWE
na: zakup kosiarki samojezdnej traktorka do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@osir.hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Zamawiającemu kosiarki samojezdnej o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.
2) Zamawiana kosiarka musi być fabrycznie nowa, rok produkcji 2023, w pełni sprawna wraz z zamontowanym w całości wyposażeniem.
3) Przedmiot zamówienia musi posiadać ważne świadectwo homologacji obowiązujące na terenie RP (jeżeli takie obowiązuje).
4) Kosiarka powinna stanowić trwałą konstrukcję warunkującą niezawodność i komfort użytkowania.
5) Dane techniczne i wyposażenie:
a) Silnik benzynowy o mocy co najmniej 18 KM,
b) Typ silnika spalinowy czterosuwowy,
c) Hydrostatyczna skrzynia biegów,
d) Tempomat, licznik godzin pracy,
e) Agregat koszący minimum 107 cm z tylnym wyrzutem trawy,
f) Regulacja wysokości koszenia od 25 – 100 mm,
g) Promień skrętu mniej niż 60 cm,
h) Instalacja oświetleniowa – światła przednie,
i) Funkcje: zbieranie do kosza, mulczowanie,
j) Pojemność kosza minimum 300 l,
k) Funkcja mycia agregatu,
l) Przednia oś żeliwna,
m) Zestaw serwisowy (komplet noży, pasek napędu, pasek napędu noży, olej, filtr oleju, filtr powietrza, świece 2 szt.),
n) Pokrowiec na siedzenie, pokrowiec na kosiarkę.
6) Wymagania dodatkowe:
a) Koszty związane z dostarczeniem zakupionej kosiarki do siedziby Zamawiającego w całości ponosi Wykonawca (Sprzedający),
b) Wykonawca przeprowadzi na miejscu nieodpłatny instruktaż obsługi kosiarki oraz dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim,
c) Wykonawca udzieli na dostarczoną kosiarkę gwarancji na okres minimum 36 miesięcy liczony od daty jej dostarczenia,
d) Wykonawca wraz z dostarczoną kosiarką przekaże Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne producenta, z którego wynikać będzie udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy od daty wydania kosiarki Zamawiającemu,
e) W okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie awarie zaistniałe mimo prawidłowej eksploatacji kosiarki, zgodnie z jego właściwościami oraz w tym okresie dokona przeglądów okresowych,
f) Serwis świadczony będzie przez podmiot posiadający autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne,
g) Drobne naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe będą wykonywane
u Zamawiającego,
h) Usunięcie awarii musi być dokonane nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia, chyba że naprawa wymagać będzie więcej czasu, wtedy czas usunięcia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie.


3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, model, typ, parametry techniczne oferowanego wyposażenia oraz nazwę jego producenta.
2) Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).
3) Oferta musi posiadać:
a) pełne dane oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
(w przypadku podlegania wpisowi do niego),
b) datę sporządzenia,
c) czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),
d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena brutto 100%,
b) Gwarancja na kosiarkę minimum 36 miesięcy.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 15.11.2023r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa kosiarki samojezdnej traktorka” lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@osir.hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.11.2023r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKT UMOWY (301KB)

FORMULARZ OFERTOWY (268KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-10-25 10:02:08 | Data modyfikacji: 2023-10-25 10:09:04.
INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP OLEJU GRZEWCZEGO 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2022-10-27 08:38:28.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO
GRZEWCZEGO


Hajnówka, dnia 02.08.2022r.


DR.050.27.2022


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni w szatni oraz kotłowni w budynku administracyjno-magazynowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 3.000 litrów o następujących parametrach:

- gęstość w temperaturze 15 st.C nie większa niż 860,0 kg/m3,

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, - temperatura zapłonu nie niższa niż 56 st.C,

- lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st.C nie większa niż 6,00mm2/s,

- temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 st.C,

- zawartość siarki nie większa niż 0,100%,

- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24,0 mg/kg,

- pozostałość po spalaniu nie większa niż 0,01%.

2) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje grzewcze”.

3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz dostawą przedmiotu zamówienia certyfikat jakości oleju.

4) Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do wysokości 20%.

5) Wymagania dodatkowe:

Koszty związane z dostarczeniem zakupionego oleju do siedziby Zamawiającego w całości ponosi Wykonawca (Sprzedający),

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Od 23 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postepowaniu:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, w tym cysterny dopuszczone do eksploatacji a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) Znajdują się w sytuacji prawnej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 1 Ustawy PZP.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę oraz parametry techniczne oferowanego oleju i nazwę jego producenta.

2) Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) wraz z zaakceptowanym projektem umowy (załącznik nr 2).

3) Oferta musi posiadać:

a) pełne dane oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS (w przypadku podlegania wpisowi do niego),

b) datę sporządzenia,

c) czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),

d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę z złotych: netto, podatek VAT, brutto 1000 litrów oleju oraz określić w złotych wysokość rabatu proponowaną dla tej ilości – 1000 litrów.

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena brutto 100%,

2) Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do aktualnie obowiązujących ceny producenta na dany dzień (dzień złożenia oferty), publikowanych na stronie producenta.

3) Cena dostawy przedmiotu zamówienia może ulec zmianom (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmian cen paliw przez producenta proporcjonalnie do ich wzrostu lub spadku (potwierdzonego dokumentem opartym na cenach producenta na dzień dostawy).

4) Przedstawiony w ofercie Wykonawcy proponowany rabat nie podlega zmianie przez okres trwania umowy.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 16.08.2022r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa oleju grzewczego” lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w powyższym terminie.

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.08.2022r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.


Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI OFEROWANEGO PALIWA

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2022-08-03 11:50:56 | Data modyfikacji: 2022-08-03 12:07:31.
INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP PRZYCZEPY JEDNOOSIOWEJ

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2022-03-08 08:22:47.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA ZAKUP PRZYCZEPY
JEDNOOSIOWEJ

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA ZAKUP PRZYCZEPY JEDNOOSIOWEJ

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2022-01-28 09:08:11 | Data modyfikacji: 2022-01-28 09:09:36.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PRZYCZEPY JEDNOOSIOWEJ

Hajnówka, dnia 12.01.2022r.

DR.050.01.2022


ZAPYTANIE OFERTOWE
na: zakup przyczepy jednoosiowej wraz z dostawą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Zamawiającemu przyczepy jednoosiowej o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.
2) Zamawiana przyczepa musi być fabrycznie nowa, rok produkcji 2022 (dopuszcza się rok produkcji 2021), w pełni sprawna wraz z zamontowanym w całości wyposażeniem.
3) Przedmiot zamówienia musi posiadać ważne świadectwo homologacji obowiązujące na terenie RP.
4) Przyczepa powinna stanowić trwałą konstrukcję warunkującą niezawodność i komfort użytkowania, podłoga i burty wykonane z trwałej blachy o odpowiedniej grubości zapewniającej bezpieczeństwo.
5) Dane techniczne i wyposażenie:
a) Ładowność – minimum 2 T,
b) Dopuszczalna masa całkowita 3,5T,
c) Koła 10/75 – 15,3
d) Zawieszenie sztywne jednoosiowe,
e) Wywrót trójstronny (dopuszcza się wywrót jednostronny),
f) Siłownik teleskopowy,
g) Centralne ryglowanie ścian,
h) Dyszel z adapterem zaczepu,
i) Instalacja oświetleniowa,
j) Instalacja hamulcowa hydrauliczna,
k) Postojowy hamulec ręczny z korbą,
l) Stopka podporowa (koło podporowe),
m) Nadstawki na burty,
n) Konstrukcja pokryta farbą o wysokiej trwałości.
6) Wymagania dodatkowe:
a) Koszty związane z dostarczeniem zakupionej przyczepy do siedziby Zamawiającego w całości ponosi Wykonawca (Sprzedający),
b) Wykonawca przeprowadzi na miejscu nieodpłatny instruktaż obsługi przyczepy oraz dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim,
c) Wykonawca udzieli na dostarczoną przyczepę gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od daty jej dostarczenia,
d) Wykonawca wraz z dostarczoną przyczepą przekaże Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne producenta, z którego wynikać będzie udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wydania przyczepy Zamawiającemu,
e) W okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie awarie zaistniałe mimo prawidłowej eksploatacji przyczepy, zgodnie z jego właściwościami oraz w tym okresie dokona przeglądów okresowych,
f) Serwis świadczony będzie przez podmiot posiadający autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne,
g) Drobne naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe będą wykonywane
u Zamawiającego,
h) Usunięcie awarii musi być dokonane nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia, chyba że naprawa wymagać będzie więcej czasu, wtedy czas usunięcia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, model, typ, parametry techniczne oferowanego wyposażenia oraz nazwę jego producenta.
2) Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).
3) Oferta musi posiadać:
a) pełne dane oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
(w przypadku podlegania wpisowi do niego),
b) datę sporządzenia,
c) czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),
d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena brutto 100%,
b) Gwarancja na przyczepę minimum 24 miesiące.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 26.01.2022r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa przyczepy jednoosiowej” lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.01.2022r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.


Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

W odpowiedzi na zapytania, w związku z ogłoszonym przetargiem na „Zakup przyczepy jednoosiowej z dostawą do siedziby Zamawiającego” Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:


Pytanie: Czy dopuszcza się ładowność minimum 1 700 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ładowność przyczepy minimum 1 700 kg.


Pytanie: Czy dopuszcza się zapis – dopuszczalna masa całkowita 2 980 kg?

Odpowiedź: Zamawiający określa dopuszczalność masy całkowitej do 3,5T.

Hajnówka, dnia 14.01.2022r. Mirosław Awksentiuk

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2022-01-13 13:11:06 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:26:50.
INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I MONTAŻ KABINY DO MIKROCIĄGNIKA KUBOTA B2261

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-11-23 11:11:28.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA ZAKUP I MONTAŻ
KABINY DO MIKROCIĄGNIKA KUBOTA

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA ZAKUP I MONTAŻ KABINY DO MIKROCIĄGNIKA KUBOTA

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:17:44.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAŻ KABINY DO
MIKROCIĄGNIKA KUBOTA B2261

 

 

Hajnówka, 04.10.2021

DR.050.49.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: zakup i montaż kabiny do mikrociągnika Kubota B2261 wraz z dostawą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Zamawiającemu kabiny do mikrociągnika Kubota B2261 o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.
2) Zamawiana kabina musi być fabrycznie nowa, rok produkcji 2021, w pełni sprawna oraz z zamontowanym w całości wyposażeniem.
3) Kabina będąca przedmiotem umowy musi być w pełni zintegrowana z konstrukcją mikrociągnika Kubota B2261 – płytą podłogową i błotnikami.
4) Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji obowiązujące na terenie RP.
5) Kabina fabrycznie nowa, wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, w pełni zabezpieczających operatora przed skutkami wywrócenia się mikrociągnika.
6) Szyby kabiny wykonane z bezpiecznego, hartowanego szkła.
7) Mocowanie kabiny do mikrociągnika poprzez system gumowych poduszek tłumiących powstające drgania oraz wyciszenie.
8) Przeniesienie niezbędnego wyposażenia (np. wyjścia hydrauliki) mikrociągnika na konstrukcję kabiny nie może powodować utraty funkcjonalności sprzętu.
9) Minimalne wyposażenie kabiny:
    a) Dwa lusterka,
    b) Wycieraczka szyby przedniej i tylnej,
    c) Spryskiwacz szyby przedniej,
    d) Lampka i zasłona przeciwsłoneczna w kabinie,
    e) Klamki samochodowe zamykane na klucz od strony kierowcy,
    f) Uchylne szyby - tylna, boczne i przednia,
    g) Dach z szyberdachem i panelem sterowania oświetleniem oraz wykończeniem tapicerką,
    h) Tapicerka na błotnikach,
    i) Lampy tylne wlaminowane w błotniki,
    j) Lampy przednie (postój + kierunkowskaz),
    k) Halogeny na dachu 2 sztuki na przekaźnikach,
    l) Drzwi otwierane na „koło”,
    m) Siłowniki gazowe w drzwiach,
    n) Siłowniki gazowe w tylnej ramce,
    o) Ogrzewanie,
    p) Przednie błotniki,
    q) Sztywna zabudowa tylnej ściany,
    r) Dywaniki podłogowe,
    s) Lampa błyskowa.
10) Wymagania dodatkowe:
    a) Koszty związane z dostarczeniem i montażem zakupionej kabiny do siedziby Zamawiającego w całości ponosi Wykonawca (Sprzedający),
    b) Wykonawca przeprowadzi na miejscu nieodpłatny instruktaż obsługi kabiny oraz dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim,
    c) Wykonawca udzieli na zamontowaną kabinę oraz jej montaż gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od daty jej montażu i dostarczenia,
    d) Wykonawca wraz z zamontowaną kabiną przekaże Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne producenta, z którego wynikać będzie udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wydania zamontowanej kabiny Zamawiającemu,
    e) W okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie awarie zaistniałe mimo prawidłowej eksploatacji pojazdu, zgodnie z jego właściwościami oraz w tym okresie dokona przeglądów okresowych,
    f) Serwis świadczony będzie przez podmiot posiadający autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne,
    g) Drobne naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe będą wykonywane
u Zamawiającego,
    h) Usunięcie awarii musi być dokonane nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia, chyba że naprawa wymagać będzie więcej czasu, wtedy czas usunięcia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, model, typ, parametry techniczne oferowanego wyposażenia oraz nazwę jego producenta.
2) Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).
3) Oferta musi posiadać:
    a) pełne dane oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
(w przypadku podlegania wpisowi do niego),
    b) datę sporządzenia,
    c) czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),
    d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

    a) Cena brutto 100%,
    b) Gwarancja na kabinę minimum 24 miesiące.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 20.10.2021r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa i montaż kabiny do mikrociągnika Kubota B2261” lub wysłaćpocztą elektroniczna na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.10.2021r. o godzinie 14:15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

 

W odpowiedzi na zapytania, w związku z ogłoszonym przetargiem na zakup i montaż kabiny do mikrociągnika Kubota B2261, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce informuje:

Pytanie: Czy dopuszcza się kabinę bez przednich błotników?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza się kabinę bez przednich błotników.

Pytanie: Czy dopuszcza się kabinę bez szyberdachu?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza się kabinę bez szyberdachu.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza 18 miesięczną gwarancję?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza 18 miesięczną gwarancję na montowaną kabinę.


Zamawiający otwierane boczne drzwi ze strony operatora traktuje jako szyba uchylna.

Hajnówka, dnia 06.10.2021r. Mirosław Awksentiuk

ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-10-05 15:27:48 | Data modyfikacji: 2021-10-06 08:24:02.
INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:17:22.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ
MIKROCIĄGNIKA

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ MIKROCIĄGNIKA

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-05-12 11:59:37.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MIKROCIĄGNIKA z
19.04.2021

 

 

 

Hajnówka, 19.04.2021r.

DR.050.06.2021

 


ZAPYTANIE OFERTOWE


na: zakup mikrociągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 


zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zamawiającemu mikrociągnika o parametrach i wyposażeniu dodatkowym zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.
2. Zamawiany pojazd musi być fabrycznie nowy, posiadać rok produkcji nie starszy niż 2020, w pełni sprawny oraz z zamontowanym w całości wyposażeniem dodatkowym.
3. Cały pojazd będący przedmiotem umowy musi być ze sobą kompatybilny oraz właściwie dobrany parametrami.
4 Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji obowiązujące na terenie RP w tym również dokument dopuszczający pojazd silnikowy do ruchu drogowego.
5. Minimalne wymagania techniczne:
a) Mikrociągnik fabrycznie nowy,
b) Silnik i skrzynia biegów wyprodukowane przez jednego producenta,
c) Silnik wysokoprężny, liczba cylindrów – 3,
d) Pojemność silnika minimum 1200 cm3,
e) Minimalna moc wg ECE R24 - 24 KM,
f) Napęd na cztery koła (4WD),
g) Hydrauliczne wspomaganie kierownicy,
h) Chłodzenie cieczą,
i) Przekładnia mechaniczna zsynchronizowana z rewersem, minimalna ilość biegów przód tył 6/2, (dopuszcza się przekładnię hydrostatyczną),
j) Przednia i tylna blokada mechanizmu różnicowego,
k) Hamulce tarczowe mokre,
l) Wydajność pompy hydraulicznej minimum 33 l/min,
m) Tylny TUZ regulowany hydraulicznie, minimalny udźwig na końcach ramion 900 kg,
n) Przedni TUZ o udźwigu min. 300 kg sterowany z kabiny,
o) Tylny WOM,
p) Międzyosiowy WOM,
q) System zacieśniania skrętu,
r) Zaczep do przyczepy, możliwość ciągnięcia przyczepy jednoosiowej o masie całkowitej do 3,0 T,
s) Zewnętrzne wyjście hydrauliki 4 lub więcej, w tym 2 przód,
t) Wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury silnika/płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju,
u) Ogumienie do trawy,
v) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 25 l.

Wymagania dodatkowe:
a) Koszty związane z dostarczeniem zakupionego pojazdu do siedziby Zamawiającego w całości ponosi Wykonawca (Sprzedający),
b) Wykonawca przeprowadzi na miejscu nieodpłatny instruktaż obsługi pojazdu oraz dostarczy instrukcje obsługi i książki serwisowe w języku polskim,
c) Wykonawca udzieli na dostarczony pojazd gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od daty jego dostarczenia,
d) Wykonawca wraz z przekazanym ciągnikiem przekaże Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne producenta, z którego wynikać będzie udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wydania ciągnika Zamawiającemu,
e) W okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie awarie zaistniałe mimo prawidłowej eksploatacji pojazdu, zgodnie z jego właściwościami oraz w tym okresie dokona przeglądów okresowych,
f) Serwis świadczony będzie przez podmiot posiadający autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne,
g) Drobne naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe będą wykonywane
u Zamawiającego,
h) Usunięcie awarii musi być dokonane nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia, chyba że naprawa wymagać będzie więcej czasu, wtedy czas usunięcia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę, model, typ, parametry techniczne oferowanego pojazdu oraz nazwę jego producenta.
2. Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).
3. Oferta musi posiadać:
a) pełne dane oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
(w przypadku podlegania wpisowi do niego),
b) datę sporządzenia,
c) czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),
d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto 100%,
b) Gwarancja na ciągnik minimum 24 miesiące.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 07.05.2021r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa mikrociągnika” lub wysłaćpocztą elektroniczna na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2021r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

W odpowiedzi na zapytania, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zakup mikrociągnika, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce informuje:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza udźwig tylnego TUZ na końcach ramion min 730 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza tylnego udźwigu TUZ na końcach ramion poniżej 900 kg.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza brak systemu zacieśniania zakrętu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza brak systemu zacieśniania zakrętu.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby blokada mechanizmu różnicowego była: Tylnego mostu ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza blokadę tylko tylnego mostu.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza mikrociągnik bez obciążników przednich i tylnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza braku obciążników w oferowanym mikrociągniku. Obciążniki traktujemy jako wyposażenie standardowe.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza brak środkowego WOM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza braku środkowego WOM. Wymagane obroty na tym wałku to minimum 2500 obr/min.


Zamawiający informuje, że oferowany mikrociągnik musi posiadać możliwość montażu kabiny z wyposażeniem.

 

ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 14:05:34 | Data modyfikacji: 2021-04-27 10:41:08.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ
MIKROCIĄGNIKA

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ MIKROCIĄGNIKA

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:59:04 | Data modyfikacji: 2021-03-22 12:02:50.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MIKROCIĄGNIKA

 Hajnówka, 23.02.2021r.

DR.050.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: zakup mikrociągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.


zgodnie z Zarządzeniem nr 14/20 Dyrektora OSiR w Hajnówce z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2020 z późniejszymi zmianami.), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.


1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2776, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zamawiającemu mikrociągnika o parametrach i wyposażeniu dodatkowym zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.

2) Zamawiany pojazd musi być fabrycznie nowy, posiadać rok produkcji nie starszy niż 2019, w pełni sprawny oraz z zamontowanym w całości wyposażeniem dodatkowym.

3) Cały pojazd będący przedmiotem umowy musi być ze sobą kompatybilny oraz właściwie dobrany parametrami.

4) Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji obowiązujące na terenie RP w tym również dokument dopuszczający pojazd silnikowy do ruchu drogowego.

5) Minimalne wymagania techniczne:

a) Ciągnik fabrycznie nowy,

b) Silnik i skrzynia biegów wyprodukowane przez jednego producenta,

c) Silnik wysokoprężny, liczba cylindrów – 3,

d) Pojemność silnika minimum 1100 cm3,

e) Minimalna moc wg ECE R24 - 28 KM,

f) Napęd na cztery koła (4WD),

g) Hydrauliczne wspomaganie kierownicy,

h) Chłodzenie cieczą,

i) Przekładnia mechaniczna zsynchronizowana z rewersem, minimalna ilość biegów przód tył 6/2,

j) Przednia i tylna blokada mechanizmu różnicowego,

k) Hamulce tarczowe mokre,

l) Wydajność pompy hydraulicznej minimum 26 l/min,

m) Tylny TUZ regulowany hydraulicznie, minimalny udźwig na końcach ramion 700 kg,

n) Przedni TUZ o udźwigu min. 300 kg sterowany z kabiny,

o) Tylny WOM,

p) Zaczep do przyczepy, możliwość ciągnięcia przyczepy jednoosiowej o masie całkowitej do 3,5 T,

q) Instalacja hamulcowa pneumatyczna,

r) Zewnętrzne wyjście hydrauliki 4 lub więcej, w tym 2 przód,

s) Kabina wentylowana i ogrzewana, siedzenie dla kierowcy (z regulacją), dwoje drzwi, wycieraczki szyby przedniej i tylnej, oświetlenie robocze minimum po dwie lampy przód i tył, uchylna szyba tylna, oświetlenie ostrzegawcze błyskowe pomarańczowe (kogut), lusterka boczne 2 szt.,

t) Wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury silnika/płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju,

u) Ogumienie do trawy,

v) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 20 l.

6) Wymagania dodatkowe:

a) Koszty związane z dostarczeniem zakupionego pojazdu do siedziby Zamawiającego w całości ponosi Wykonawca (Sprzedający),

b) Wykonawca przeprowadzi na miejscu nieodpłatny instruktaż obsługi pojazdu oraz dostarczy instrukcje obsługi i książki serwisowe w języku polskim,

c) Wykonawca udzieli na dostarczony pojazd gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od daty jego dostarczenia,

d) Wykonawca wraz z przekazanym ciągnikiem przekaże Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne producenta, z którego wynikać będzie udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wydania ciągnika Zamawiającemu,

e) W okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie awarie zaistniałe mimo prawidłowej eksploatacji pojazdu, zgodnie z jego właściwościami oraz w tym okresie dokona przeglądów okresowych,

f) Serwis świadczony będzie przez podmiot posiadający autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne,

g) Drobne naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe będą wykonywane,
u Zamawiającego,

h) Usunięcie awarii musi być dokonane nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia, chyba że naprawa wymagać będzie więcej czasu, wtedy czas usunięcia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę, model, typ, parametry techniczne oferowanego pojazdu oraz nazwę jego producenta.

2) Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).

3) Oferta musi posiadać:

a) pełne dane oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS (w przypadku podlegania wpisowi do niego),

b) datę sporządzenia,

c) czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy),

d) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto 100%,

b) Gwarancja na ciągnik minimum 24 miesiące.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać osobiście (w zaklejonej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 10.03.2021r. do godz. 14:00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie „Dostawa mikrociągnika” lub wysłaćpocztą elektroniczna na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w powyższym terminie.

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.03.2021r. o godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Osoba do kontaktu Mirosław Awksentiuk, tel. 604 153 073

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, Zamawiający przekaże oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści komunikat na stronie BIP Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

9. ZAŁĄCZNIKI:

1) Projekt umowy na zakup mikrociągnika,

2) Formularz oferty cenowej.

 

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

DO POBRANIA

 

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-02-24 11:07:32 | Data modyfikacji: 2021-02-24 12:08:43.
 Protokół z postepowania kabina do Kubota.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:18:16.

OGLOSZENIE_O_WYBORZE_OFERTY_W_ZAKRESIE_UPOWSZECHNIANIA_SPORTU_I_REKEACJI_W_OBSZARACH_NAUKI_PLYWANIA.pdf

 INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP OLEJU GRZEWCZEGO.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2022-10-27 08:38:49.
Data wprowadzenia: 2022-10-27 08:38:49
Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel