Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności strony internetowej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.osir.hajnowka.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce:

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-25.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł.
 • Administrator stara się ograniczyć do minimum korzystanie z plików PDF i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Niektóre informacje przedstawiono w formie graficznej.
 • Część linki, również tych, które prowadzą do serwisów zewnętrznych, w większości otwierają się w tym samym oknie. W niektórych artykułach w treści pojawiają linki opatrzone sformułowaniem „kliknij tutaj”. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Dodatkowo na pasku narzędziowym można zmienić rozmiar czcionki.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Do każdego linku jest ikona (po prawej i lewej stronie) informująca o linku w tym miejscu,
 • E-maile i numery telefonów zostały podlinkowane.

 
Deklarację sporządzono 2021-02-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa www.osir.hajnowka.pl spełnia wymagania w 98.82%. Również poprzez program https://validator.w3.org/ można sprawdzić poprawność określonej zawartości na danej stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Muszkatel

E-mail: m.muszkatel@osir.hajnowka.pl

Tel: 85 682 27 76

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

Adres: ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

E-mail: awksentiuk@osir.hajnowka.pl

Tel: 604 153 073

Dostępność architektoniczna:

 • Adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
 • Obiekt jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
 • Do Ośrodka można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Dojazd możliwy jest autobusem na linii 2 (przystanki przy ul. Batorego).
 • Przy obiekcie znajdują się dwa obszerne parkingi dla samochodów osobowych oraz autobusów. Dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wydzielone przy budynku administracyjnym OSiR oraz przy bramie głównej od ul. T. Sołoniewicz. Oznakowane są kopertami na niebieskim polu.
 • Poruszanie się na terenie kompleksu sportowego OSiR umożliwiają podjazdy i alejki z kostki. Osoby niepełnosprawne ruchowo, aby dostać się do basenu rekreacyjnego mogą skorzystać ze specjalnego podjazdu.
 • Parterowy budynek administracyjny OSiR posiada 2 wejścia. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku szatni sportowej.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a. Obiekt nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
 • Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika OSiR przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 85 682 27 76.
 • Pracownica Ośrodka ukończyła kurs polskiego języka migowego na poziomie podstawowym (A1).

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:29:26 | Data modyfikacji: 2024-02-05 09:43:31.
Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:29:26
Data modyfikacji: 2024-02-05 09:43:31
Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel