Ogłoszenia / konkursy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU Z DNIA 15.01.2024
 WYNIK NABORU Z DNIA 15.01.2024 (71KB).pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2024-02-19 10:59:21 | Data modyfikacji: 2024-02-19 11:08:45.
NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU
z 15.01.2024

 

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE
ZATRUDNI
INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU


Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: piłka nożna, tenis
ziemny, siatkówka, tenis stołowy, szachy),
c) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami lub podobne,
d) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
e) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
f) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość tematyki funkcjonowania środowisk sportowych miasta Hajnówka,
d) znajomość pakietu MS Office,
e) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu
Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@osir.hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu
elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl.

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 15 stycznia 2024 r.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA - PRACOWNICY SAMORZĄDOWI.PDF (393 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2024-01-16 08:06:06 | Data modyfikacji: 2024-01-16 08:26:59.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Z DNIA 04.09.2023
 WYNIK NABORU Z 04.09.2023 (237KB).pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-10-05 12:00:11 | Data modyfikacji: 2023-10-05 14:56:29.
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z dnia
04.09.2023r.

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W HAJNÓWCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 

1. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),

- prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

- podstaw prawa zamówień publicznych,

b) umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

c) doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

d) znajomość programów finansowo - księgowych (Płatnik, Płace, Budżet i innych),

e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

f) zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),

g) predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie,

h) komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,

i) znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) sporządzanie list płac oraz rozliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń,

d) sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

e) opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

f) bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Ośrodka,

g) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

h) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

i) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego:

Praca Głównego Księgowego zaliczana jest do prac siedzących, w pomieszczeniu przeznaczonym dla Głównego Księgowego Ośrodka. Kandydata/tkę musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.

Informacja - w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku wynosił 18 %.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul.Ks.Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w terminie do dnia 4 października 2023 roku. do godz.15.30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl

 

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 4 września 2023 r.

DO POBRANIA:

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA - PRACOWNICY SAMORZĄDOWI.PDF (393 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-09-04 09:35:06.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Z DNIA 02.08.2023
 WYNIK NABORU Z 02.08.2023.PDF(129KB).pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-09-04 09:32:23 | Data modyfikacji: 2023-10-05 14:59:21.
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z dnia
02.08.2023r.

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W HAJNÓWCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 

1. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),

- prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

- podstaw prawa zamówień publicznych,

b) umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

c) doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

d) znajomość programów finansowo - księgowych (Płatnik, Płace, Budżet i innych),

e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

f) zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),

g) predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie,

h) komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,

i) znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) sporządzanie list płac oraz rozliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń,

d) sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

e) opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

f) bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Ośrodka,

g) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

h) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

i) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego:

Praca Głównego Księgowego zaliczana jest do prac siedzących, w pomieszczeniu przeznaczonym dla Głównego Księgowego Ośrodka. Kandydata/tkę musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.

Informacja - w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku wynosił 18 %.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul.Ks.Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 roku. do godz.15.30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 02 sierpnia 2023 r.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA - PRACOWNICY SAMORZĄDOWI.PDF (393 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-08-02 14:59:41 | Data modyfikacji: 2023-08-02 15:12:41.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Z DNIA 04.07.2023

WYNIK NABORU

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-08-02 14:51:08.
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z dnia
04.07.2023r.

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W HAJNÓWCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),

- prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

- podstaw prawa zamówień publicznych,

b) umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

c) doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

d) znajomość programów finansowo - księgowych (Płatnik, Płace, Budżet i innych),

e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

f) zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),

g) predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie,

h) komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,

i) znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) sporządzanie list płac oraz rozliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń,

d) sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

e) opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

f) bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Ośrodka,

g) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

h) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

i) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego:

Praca Głównego Księgowego zaliczana jest do prac siedzących, w pomieszczeniu przeznaczonym dla Głównego Księgowego Ośrodka. Kandydata/tkę musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.

Informacja - w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku wynosił 18 %.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul.Ks.Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w terminie do dnia 01 sierpnia 2023 roku. do godz.15.30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 04 lipca 2023 r.

DO POBRANIA:

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA - PRACOWNICY SAMORZĄDOWI.PDF (393 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-07-05 11:03:52 | Data modyfikacji: 2023-07-05 11:07:23.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Z DNIA 06.06.2023

WYNIK NABORU

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-07-04 11:48:47 | Data modyfikacji: 2023-07-05 10:56:18.
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z dnia
06.06.2023r.

 

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W HAJNÓWCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),

- prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

- podstaw prawa zamówień publicznych,

b )umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

c) doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

d) znajomość programów finansowo - księgowych (Płatnik, Płace, Budżet i innych),

e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

f) zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),

g) predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie,

h) komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,

i) znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) sporządzanie list płac oraz rozliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń,

d) sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

e) opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

f) bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Ośrodka,

g) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

h) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

i) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego:

Praca Głównego Księgowego zaliczana jest do prac siedzących, w pomieszczeniu przeznaczonym dla Głównego Księgowego Ośrodka. Kandydata/tkę musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.

Informacja - w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku wynosił 18 %.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul.Ks.Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
z dopiskiem :Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w terminie do dnia 03 lipca 2023 roku. do godz.15.30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl  

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 06 czerwca 2023 r.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA - PRACOWNICY SAMORZĄDOWI.PDF (393 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-06-06 08:46:42 | Data modyfikacji: 2023-06-06 08:54:17.
NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU
Z 24.05.2023

O F E R T A P R A C Y

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI

INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: piłka nożna, tenis ziemny, siatkówka, tenis stołowy, szachy),
c) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami lub podobne,
d) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
e) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
f) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość tematyki funkcjonowania środowisk sportowych miasta Hajnówka,
d) znajomość pakietu MS Office,
e) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 20 czerwca 2023 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl.

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 24 maja 2023 r.

DO POBRANIA:

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY.PDF (132 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-05-26 14:06:48 | Data modyfikacji: 2023-05-26 14:11:20.
NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU
Z 11.04.2023

O F E R T A   P R A C Y

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI

INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: piłka nożna, tenis ziemny, siatkówka, tenis stołowy, szachy),
c) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami lub podobne,
d) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
e) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
f) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość tematyki funkcjonowania środowisk sportowych miasta Hajnówka,
d) znajomość pakietu MS Office,
e) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 05 maja 2023 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl. 

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 11 kwietnia 2023 r.

DO POBRANIA:

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY.PDF (132 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-04-13 08:06:36 | Data modyfikacji: 2023-04-13 08:11:12.
NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU
Z 09.03.2023

O F E R T A  P R A C Y

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI

INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: piłka nożna, tenis ziemny, siatkówka, tenis stołowy, szachy),
c) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,
d) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
e) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
f) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość tematyki funkcjonowania środowisk sportowych miasta Hajnówka,
d) znajomość pakietu MS Office,
e) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl.

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

Hajnówka, dnia 9 marca 2023 r.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY.PDF (132 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-03-09 14:09:22 | Data modyfikacji: 2023-03-09 14:20:10.
NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU
Z DNIA 14.02.2023

O F E R T A  P R A C Y

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI

INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: piłka nożna, tenis ziemny, siatkówka, tenis stołowy, szachy),
c) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,
d) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
e) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
f) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość tematyki funkcjonowania środowisk sportowych miasta Hajnówka,
d) znajomość pakietu MS Office,
e) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 07 marca 2023 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl. 

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

Hajnówka, dnia 14 lutego 2023 r.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.PDF (38 KB)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.PDF (33,8 KB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY.PDF (132 KB)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-02-14 09:05:35.
NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU
Z DNIA 23.01.2023

O F E R T A   P R A C Y

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI

INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:
pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:
INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, np. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego (preferowane dyscypliny: piłka nożna, tenis ziemny, siatkówka, tenis stołowy, szachy),
c) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,
d) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
e) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,
f) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość tematyki funkcjonowania środowisk sportowych miasta Hajnówka,
d) znajomość pakietu MS Office,
e) umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,
c) planowanie i organizacja pracy sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku,
d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć),
e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,
f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,
g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Instruktora dyscypliny sportu” w terminie do dnia 09 lutego 2023 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl. 


Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

Hajnówka, dnia 23 stycznia 2023r.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-01-23 10:52:29 | Data modyfikacji: 2023-01-23 11:26:03.
NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA URZĄDZEŃ
SPORTOWYCH Z DNIA 07.05.2021

O F E R T A    P R A C Y

 


DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI

KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

KONSERWATOR URZĄDZEŃ SPORTOWYCH w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,

b) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,

c) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni naturalnych,

d) umiejętność wykonywania podstawowych prac z zakresu budownictwa (malowanie, tynkowanie, układanie płytek),

e) dyspozycyjność i samodzielność,

f) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni sztucznych,

b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,

c) znajomość pakietu MS Office,

d) prawo jazdy kategorii B, T,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sprawność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) utrzymanie urządzeń i instalacji Ośrodka we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,

b) konserwacja instalacji technicznych technologii basenowej,

c) konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych,

d) wykonywanie drobnych prac malarskich, murarskich, stolarskich i ślusarskich,

e) udział w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (obsługa pod względem technicznym),

f) konserwacja nawierzchni zielonych (koszenie, nawożenie),

g) bieżące utrzymanie czystości i funkcjonalności terenów Ośrodka,

h) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ofertą dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Konserwatora urządzeń sportowych” w terminie do dnia 20 maja 2021 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl. 


Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 07 maja 2021 r.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ 2021

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:02:41 | Data modyfikacji: 2021-05-10 11:07:51.
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS C360 3P II
 OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS II.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-05-07 08:45:24 | Data modyfikacji: 2021-05-07 08:47:24.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Z 19.03.2021
 Informacja o wynikach naboru 14.04.2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-16 11:30:29 | Data modyfikacji: 2021-04-16 11:31:36.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE
 LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO KONSERWATORA.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-09 15:28:59.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ
CIĄGNIKA URSUS C360 3P
 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU OFERTOWEGO 07.04.2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:23:05 | Data modyfikacji: 2021-04-08 09:25:32.
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS C360 3P Z
WYPOSAŻENIEM
 OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-03-25 14:00:34 | Data modyfikacji: 2021-03-26 08:52:36.
NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA URZĄDZEŃ
SPORTOWYCH Z 19.03.2021

 

O F E R T A  P R A C Y


DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI


KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

KONSERWATOR URZĄDZEŃ SPORTOWYCH w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.


Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,

b) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,

c) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni naturalnych,

d) umiejętność wykonywania podstawowych prac z zakresu budownictwa (malowanie, tynkowanie, układanie płytek),

e) dyspozycyjność i samodzielność,

f) nieposzlakowana opinia.


Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni sztucznych,

b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,

c) znajomość pakietu MS Office,

d) prawo jazdy kategorii B, T,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sprawność.

 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) utrzymanie urządzeń i instalacji Ośrodka we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,

b) konserwacja instalacji technicznych technologii basenowej,

c) konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych,

d) wykonywanie drobnych prac malarskich, murarskich, stolarskich i ślusarskich,

e) udział w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (obsługa pod względem technicznym),

f) konserwacja nawierzchni zielonych (koszenie, nawożenie),

g) bieżące utrzymanie czystości i funkcjonalności terenów Ośrodka,

h) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.


Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ofertą dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.


Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Konserwatora urządzeń sportowych” w terminie do dnia 07 kwietnia 2021 roku do godz.15:00 (decyduje data wpływu).


Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl.


Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 19 marca 2021 r.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ 2021

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-03-19 13:22:57 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:57:32.
NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA URZĄDZEŃ
SPORTOWYCH 13.06.2019

O F E R T A    P R A C Y

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI

KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

 


Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

KONSERWATOR URZĄDZEŃ SPORTOWYCH w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,

b) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,

c) umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

d) prawo jazdy kategorii B,

e) posiadanie uprawnień E 1 do obsługi i konserwacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,

f) dyspozycyjność i samodzielność,

g) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni sztucznych i naturalnych,

b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,

c) znajomość pakietu MS Office,

d) prawo jazdy kategorii T,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sprawność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) utrzymanie urządzeń i instalacji Ośrodka we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,

b) konserwacja instalacji technicznych technologii basenowej,

c) konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych,

d) wykonywanie drobnych prac malarskich, murarskich, stolarskich i ślusarskich,

e) udział w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (obsługa pod względem technicznym),

f) konserwacja nawierzchni zielonych (koszenie, nawożenie),

g) bieżące utrzymanie czystości i funkcjonalności terenów Ośrodka,

h) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ofertą dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

- inne dokumenty, np. referencje,

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Konserwatora urządzeń sportowych” w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.hajnowka.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.osir.hajnowka.pl. 


Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 13 czerwca 2019 r.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:59:16 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:57:16.
WYNIK NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE Z DNIA
27.11.2018

WYNIK NABORU 19.12.2018

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2018-12-20 08:49:42 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:57:00.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

LISTA KANDYDATÓW 17.12.2018

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:01:06 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:56:45.
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z dnia
27.11.2018r.

 

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W HAJNÓWCE

OGŁASZANABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 


Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

2.Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

 Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),

- prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

- podstaw prawa zamówień publicznych,

b) umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

c) doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

d) znajomość programów finansowo - księgowych (Płatnik, Płace, Budżet i innych),

e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

f) zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),

g) predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie,

h) komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,

i) znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski).

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) sporządzanie list płac oraz rozliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń,

d) sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

e) opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

f) bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Ośrodka,

g) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

h) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

i) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

Praca Głównego Księgowego zaliczana jest do prac siedzących, w pomieszczeniu przeznaczonym dla Głównego Księgowego Ośrodka. Kandydata/tkę musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.

 Informacja - w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku wynosił 9 %.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Ks.Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku. do godz.15.30 (decyduje data wpływu).

 Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl  


Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

 

Hajnówka, dnia 27 listopada 2018 r.

 

DRUKI DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:11:41 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:56:28.
WYNIKI II NABORU NA STANOWISKO KONSERWATORA
URZĄDZEŃ SPORTOWYCH W OŚRODKU SPORTU I
REKREACJI W HAJNÓWCE z dnia 20.06.2018r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO POMOCNICZE KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko w określonym terminie nie wpłynęły do Ośrodka żadne oferty.


Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na w/w stanowisko, w określonym terminie nie wpłynęły żadne oferty aplikacyjne.

 

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka

 

 Hajnówka, dnia 16.07.2018 r.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2018-07-17 11:33:44 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:56:12.
NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA URZĄDZEŃ
SPORTOWYCH II

O F E R T A P R A C Y
DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE
ZATRUDNI
KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH


Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
Wymiar czasu pracy:
pełen etat, umowa o pracę
Określenie stanowiska:
KONSERWATOR URZĄDZEŃ SPORTOWYCH w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,
b) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,
c) umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
d) prawo jazdy kategorii B,
e) posiadanie uprawnień E 1 do obsługi i konserwacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,
f) dyspozycyjność i samodzielność,
g)nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni sztucznych i naturalnych,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość pakietu MS Office,
d) prawo jazdy kategorii T,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sprawność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) utrzymanie urządzeń i instalacji Ośrodka we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
b) konserwacja instalacji technicznych technologii basenowej,
c) konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych,
d) wykonywanie drobnych prac malarskich, murarskich, stolarskich i ślusarskich,
e) udział w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (obsługa pod względem technicznym),
f) konserwacja nawierzchni zielonych (koszenie, nawożenie),
g) bieżące utrzymanie czystości i funkcjonalności terenów Ośrodka,
h) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ofertą dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Konserwatora urządzeń sportowych” w terminie do dnia 12 lipca 2018 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.osir.samorzad.pl/, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl.

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

Hajnówka, dnia 20 czerwca 2018 r.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2018-06-21 12:05:48 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:55:55.
NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA URZĄDZEŃ
SPORTOWYCH

O F E R T A P R A C Y
DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE
ZATRUDNI
KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH


Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
Wymiar czasu pracy:
pełen etat, umowa o pracę
Określenie stanowiska:
KONSERWATOR URZĄDZEŃ SPORTOWYCH w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,
b) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,
c) umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
d) prawo jazdy kategorii B,
e) posiadanie uprawnień E 1 do obsługi i konserwacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,
f) dyspozycyjność i samodzielność,
g)nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni sztucznych i naturalnych,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość pakietu MS Office,
d) prawo jazdy kategorii T,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sprawność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) utrzymanie urządzeń i instalacji Ośrodka we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
b) konserwacja instalacji technicznych technologii basenowej,
c) konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych,
d) wykonywanie drobnych prac malarskich, murarskich, stolarskich i ślusarskich,
e) udział w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (obsługa pod względem technicznym),
f) konserwacja nawierzchni zielonych (koszenie, nawożenie),
g) bieżące utrzymanie czystości i funkcjonalności terenów Ośrodka,
h) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ofertą dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Konserwatora urządzeń sportowych” w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl.

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

Hajnówka, dnia 22 maja 2018 r.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:08:55 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:55:39.
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA -
GOSPODARZA OBIEKTU SPORTOWEGO W OŚRODKU SPORTU I
REKREACJI W HAJNÓWCE z dnia 05.04.2018r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO POMOCNICZE KIEROWNIKA – GOSPODARZA OBIEKTU SPORTOWEGO W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden z kandydatów, których dokumenty wpłynęły do Ośrodka.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na w/w stanowisko, w określonym terminie wpłynęły 4 oferty aplikacyjne, które zostały poddane analizie pod względem formalnym oraz spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
Ze względu na niespełnianie kryteriów określonych w ogłoszeniu nie przeprowadzano drugiego etapu naboru.

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

 

 

Hajnówka, dnia 19.04.2018 r.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:43:31 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:55:18.
NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA - GOSPODARZA
OBIEKTU SPORTOWEGO

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W HAJNÓWCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE KIEROWNIKA – GOSPODARZA OBIEKTU SPORTOWEGO

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): 

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka


Wymiar czasu pracy:

pełen etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska:

KIEROWNIK – GOSPODARZ OBIEKTU SPORTOWEGO w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) minimum 4 – letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

b) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,

c) prawo jazdy kategorii B,

d) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Kierownika – Gospodarza Obiektu.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: zamówień publicznych, prawa budowlanego, finansów publicznych, prawa pracy, bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, funkcjonowania samorządu,

b) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni sztucznych i naturalnych,

c) preferowane wykształcenie z zakresu zarządzania, administracji, budownictwa, wychowania fizycznego,

d) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,

e) znajomość pakietu MS Office, sprawne posługiwanie się wyszukiwarkami internetowymi

f) prawo jazdy kategorii T,

g) umiejętność kierowania zespołem pracowników,

h) wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, sprawność, umiejętności negocjacyjne, bezstronność, dyspozycyjność

i) znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) zarządzanie obiektem, w tym urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi, w szczególności zapewnienia wszelkich niezbędnych przeglądów, konserwacji, remontów a także planowanie koniecznych modernizacji obiektu i inwestycji przy współpracy z dyrektorem Ośrodka,

b) bezpośredni udział oraz nadzór nad utrzymaniem czystości i sprawności technicznej obiektu oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetyki administrowanych terenów, w tym zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury Ośrodka,

c) organizacja pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy, przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji przyjętych w Ośrodku,

d) nadzór nad efektywnym, zgodnym z ustalanym harmonogramem, wykorzystaniem obiektu sportowego przy współpracy ze szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi,

e) prowadzenie działań promocyjno-reklamowych oraz udział w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (obsługa pod względem technicznym),

f) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Kierownika – Gospodarza obiektu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku Kierownika – Gospodarza obiektu sportowego:

Stanowisko pracy wyposażone w typowe urządzenia biurowe, komputer oraz inne środki do pracy. W trakcie pracy tworzone będą dokumenty elektroniczne i papierowe. Pracownik będzie miał częsty kontakt z klientami i pracownikami Ośrodka. Często będzie przebywał na terenie otwartym Ośrodka, zabezpieczając stronę techniczną organizowanych imprez, korzystał z samochodu oraz, w szczególnych sytuacjach, z ciągnika.

Informacja - w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku wynosił 9 %.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika – Gospodarza obiektu w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl. 

 

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

Hajnówka, dnia 05 kwietnia 2018 r.

 

DRUKI DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:11:20 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:55:02.
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ W
OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE z dnia
23.10.2017r.
 WYNIK NABORU 2017.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2017-10-23 13:38:57 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:54:41.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 lista kandydatow 10.10.2017.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2017-10-12 11:20:04 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:54:17.
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z dnia
15.09.2017r.

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W HAJNÓWCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka
Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu, umowa o pracę
Określenie stanowiska:
Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości,
- prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),
- prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
- podstaw prawa zamówień publicznych,

b) umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

c) doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

d) znajomość programów finansowo - księgowych (Płatnik, Płace, Budżet i innych),

e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

f) zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),

g) predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie,

h) komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,

i) znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) sporządzanie list płac oraz rozliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń,

d) sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

e) opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

f) bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Ośrodka,

g) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

h) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

i) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego:

Praca Głównego Księgowego zaliczana jest do prac siedzących, w pomieszczeniu przeznaczonym dla Głównego Księgowego Ośrodka. Kandydata/tkę musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.

Informacja - w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku wynosił 9 %.

Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: awksentiuk@hajnowka.pl 

w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Hajnówka ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w terminie do dnia 28 września 2017 roku do godz.15.30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.samorzad.pl, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl

 

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 15 września 2017 r.

 

DRUKI DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2017-09-15 10:09:23 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:53:59.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 2014
 lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne_na_stanowisko_glownego_ksiegowego.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2014-06-23 11:12:57 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:53:40.
 WYNIK NABORU Z 15.01.2024 (71KB).pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2024-02-19 10:59:48.

Zobacz:
   Praca
   Zawiadomienia
   Wyniki naboru
   Archiwum ogłoszeń
Data wprowadzenia: 2024-02-19 10:59:48
Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel