Dane

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy
Lokalizacja woj. podlaskie, pow. hajnowski
Kod pocztowy 17-200
Adres jednostki Hajnówka, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2
Kontakt tel./fax (85) 682-27-76
email: awksentiuk@hajnowka.pl  
Dyrektor

Mirosław Awksentiuk
tel. (85) 682-27-76
email: awksentiuk@hajnowka.pl

Księgowość:

Olga Siegień
tel. (85) 682-27-76 wew. 25

NIP: 543-10-00-987
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, telefon kontaktowy (85) 682-27-76 wew. 25 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2011-03-26 22:24:08 | Data modyfikacji: 2019-01-17 13:10:06.
Data wprowadzenia: 2011-03-26 22:24:08
Data modyfikacji: 2019-01-17 13:10:06
Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel